I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Tierra Małgorzata Gołębiowska, ul. Dobra 12/1a, 53-678 Wrocław, NIP: 8831718342, Tel. 601 690 603, e-mail: info@tierrapodlogi.pl, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.tierrapodlogi.pl

3. Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego rzeczy.

5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, między innymi nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów, dystrybutorów towarów). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość:
a) korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji
b) dokonania rejestracji w Sklepie.

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
b) akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a) podanie adresu mailowego i wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
b) akceptacji Regulaminu.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Kupującego).

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma między innymi dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi kompletowanie wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a) adresu dostawy, b) sposobu dostawy,

c) sposobu dokonania płatności za towar.
Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

4. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.tierrapodlogi.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę faktu, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.


VI. PŁATNOŚCI

1. Kupujący jest zobowiązany uregulować płatność za nabyte w Sklepie towary (cena towaru oraz koszty dostawy) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do

Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


VII. DOSTAWA

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru pełnowartościowego, nowego, wolnego od wad.

2. Dostawa następuje po zaksięgowaniu na koncie firmy Tierra Małgorzata Gołębiowska płatności za zakupiony towar, na adres wskazany przez Kupującego.

3. Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, na przykład wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

7. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący.

8. Dostawa podłóg realizowana jest przez firmę kurierską. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu.


VIII. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sklep jest idealny stan towaru, nie noszący śladów użycia. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup i dołączyć formularz zwrotu towaru. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu i zostanie odesłany na koszt Kupującego. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Kupujący pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

3. Klient pokrywa koszty przesyłki zwracanego towaru.

4. Pieniądze za zwrócony towar zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.


IX. GWARANCJA I REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej pisząc na adres mailowy: info@dtierrapodlogi.pl lub w formie pisemnej na adres: Tierra Małgorzata Gołębiowska, ul. Dobra 12/1a, 53-678 Wrocław. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• datę ujawnienia wady,

• przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

• dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat.

3. Desek i parkietów z widocznymi wadami nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy niezwłocznie zgłosić. Reklamacji nie podlegają:
a) deski lub parkiety z naturalnym różnicami kolorystycznymi,
b) deski lub parkiety z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu, c) naturalne zużycie desek lub parkietów,
d) uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania desek lub parkietów (zarysowania, wgniecenia, uszkodzenia powstałe w skutek zalania płynami, etc.),
e) efekty akustyczne związane z użytkowaniem desek lub parkietów,
f) zróżnicowana kolorystyka i naturalna zmiana barwy desek lub parkietów na skutek działania promieni słonecznych,
g) praca desek lub parkietów związana ze zmianą wilgotności w pomieszczeniach, w których jest użytkowana,
h) niewłaściwie zamontowane deski lub parkiety.

4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

5. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na nasz adres. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz jak

najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki w transporcie.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej przyjęcia, a klient zostanie pisemnie poinformowany o wyniku reklamacji.

8. Sklep pokrywa koszty odesłania wymienionego towaru z powrotem do klienta w przypadku uznania reklamacji.

X. PREZENTACJA PRODUKTÓW

1. Zdjęcia towarów oferowanych w sklepie mają charakter poglądowy. Odcienie kolorów towarów prezentowanych na zdjęciach mogą różnić się od ich kolorów w rzeczywistości.

2. Istnieje możliwość zamówienia próbki desek lub parkietu. W celu zamówienia próbki należy skontaktować się ze sklepem pisząc na adres mailowy info@tierrapodlogi.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 601 690 603.

3. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

4. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, między innymi operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,

a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Kupujący zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.